تکتونیک ایرانگروه‌ها : زمین شناسی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : زمین ساخت
مرحله تولید : چاپ شده

در این کتاب سعی شده تا دیدگاههای پژوهشگران مختلف در مورد بحث های گوناگون در قالب سرفصل درس تکتونیک ایران ارائه گردند.

ارسال با ایمیل: