فرهنگ چینه شناسی ایران (جلد سوم)گروه‌ها : زمین شناسی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : چینه شناسی
مرحله تولید : چاپ شده

این فرهنگ توسط دکتر سید علی آقانباتی و تحت نظارت کمیته چینه شناسی ایران جهت بروز کردن بانک اطلاعات چینه شناسی ایران تهیه گردیده است

ارسال با ایمیل: