اداره امور اداری و مالی

تعداد بازدید:۱۲۹۰

1-  مدیریت امور مالی و حسابداری

2. نگهداری و به روز رسانی اطلاعات مالی

3- انجام امور پرسنلی کارکنان بر اساس ضوابط سازمان

4-  تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد ها در قالب برنامه های تعیین شده و بودجه های مصوب آنها

5-  نظارت بر نگاهداری دفاتر اعتبارات و تامین هزینه ها بر اساس اعتبارات تخصصی به تفکیک مواد و برنامه

 

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۱