اداره زمین شناسی

تعداد بازدید:۱۶۲۲

بخش زمین شناسی:

فعالیت های این بخش در گذشته بیشتر در راستای تهیه نقشه های زمین شناسی بوده که نتیجه آن تهیه 13 برگ نقشه زمین شناسی 1:100000 و 28 برگ نقشه زمین شناسی 1:25000 بوده است. نظارت بر فرایند تهیه نقشه توسط بخش خصوصی و همکاری با شورای ارزیابی انتشارت در داوری نقشه های زمین شناسی از دیگر فعالیت ها در این زمینه بوده است. در سال های اخیر با جدی تر شدن بحث های مربوط به مخاطرات زمین شناسی، فعالیت هایی در خصوص تهیه اطلس های لرزه خیزی 1:250000،  داده های زمین لغزش های استان، بررسی سیلاب ها و فرونشست صورت گرفته است. 

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۳۹۵