جایگاه زمین شناسی استان

تعداد بازدید:۱۴۲۹

جایگاه و ویژگیهای زمین شناسی استان خوزستان:

جایگاه ساختاری استان خوزستان در ایالت زمین ساختی-رسوبی زاگرس است که تاریخچه رسوبی و ساختاری ویژه ای برآن حاکم است. بخش کوهستانی خوزستان نمونه ای از توده های کوهستانی چین خورده یکپارچه است که به لحاظ داشتن ویژگیهای سنگی و ساختاری خاص، زاگرس چین خورده نام دارد. ولی، در جبهه جنوب باختری این کوهستان به ویژه در پیرامون مسجد سلیمان، جنوب غرب رامهرمز، کوه رگ سفید و در پهلوی جنوبی تاقدیس اهواز را ندگی هایی به سمت جنوب باختر وجود دارد که گاه جابجایی در خور توجه دارند به همین رو نام زاگرس چین خورده- رانده شده مناسب تر از زاگرس چین خورده است.

حاشیه شمالی دشت خوزستان بخشی از یک ساختار تکتونیکی شاخص است که به آن فروافتادگی( فروبار) دزفول گفته شده است. این فروبار نوعی حوضه پیش کمانی است که در جنوب باختری جبهه کوهستان شمال خاور استان (خوزستان) تشکیل شده است. از خاصه های زمین شناسی این فروبار ستبرای زیاد رسوبات (16تا18 متر) است و یکی از نواحی نفت خیز استان است.

حد فروبار دزفول و پلاتفرم عربی یک خط واره برآوردی است که در حد جنوب خاوری استان (نزدیک کوه رگ سفید) از محیط آبی خلیج فارس وارد دشت آبادان می شود. پوشش آبرفتی ویژگیهای زمین شناسی پلاتفرم(عربی) را پنهان داشته ولی داده های منطقه ای به ویژه ژنوفیزیکی نشان میدهد که دراین قسمت استان  توالیهای رسوبی، رخساره آواری دارند و دریک راستای شمال- جنوب، به صورت چین های بسیار باز با یالهای نزدیک به افق چین خورده اند.

آخرین ویرایش۱۸ آبان ۱۳۹۵