گذر و ردیف ماهواره لندست ۸ استان خوزستان

تعداد بازدید:۳۴۵۹

به منظور دانلود و استفاده تصاویر ماهواره لندست، دانستن شماره گذر و ردیف فریم تصویر برای منطقه مورد نظر ضروری است. اینجا برای راهنمایی کاربران تصاویر این ماهواره، شماره گذر و ردیف فریم­های تصویر استان خوزستان بر روی نقشه آورده شده است.

لینک مستقیم تصاویر فریم­های هشتگانه استان خوزستان به تفکیک گذر و ردیف آورده شده است که کاربران گرامی می­توانند مستقیم دانلود و استفاده کنند.

Path: 164    Row: 38

17 May 2015

http://edclpdsftp.cr.usgs.gov/LDCMdownload/sno18/ops/l1/2015/164/038/LC81640382015137LGN00.tar.gz?iid=LC81640382015137LGN00&did=213926184&ver=

Path: 164    Row: 39

17 MAY 2015

http://edclpdsftp.cr.usgs.gov/LDCMdownload/sno18/ops/l1/2015/164/039/LC81640392015137LGN00.tar.gz?iid=LC81640392015137LGN00&did=213935147&ver=

 

Path: 165    Row: 39

06 APR 2015

http://edclpdsftp.cr.usgs.gov/LDCMdownload/sno18/ops/l1/2015/165/039/LC81650392015096LGN00.tar.gz?iid=LC81650392015096LGN00&did=213935972&ver=

Path: 165    Row: 38

06 APR 2015

http://edclpdsftp.cr.usgs.gov/LDCMdownload/sno18/ops/l1/2015/165/038/LC81650382015096LGN00.tar.gz?iid=LC81650382015096LGN00&did=213937014&ver=

Path: 165    Row: 37

24 MAY 2015

http://edclpdsftp.cr.usgs.gov/LDCMdownload/sno18/ops/l1/2015/165/037/LC81650372015144LGN00.tar.gz?iid=LC81650372015144LGN00&did=213937540&ver=

Path: 166    Row: 39

13 APR 2015

http://edclpdsftp.cr.usgs.gov/LDCMdownload/sno18/ops/l1/2015/166/039/LC81660392015103LGN01.tar.gz?iid=LC81660392015103LGN01&did=213971530&ver=

Path: 166    Row: 38

13 APR 2015

http://edclpdsftp.cr.usgs.gov/LDCMdownload/sno18/ops/l1/2015/166/038/LC81660382015103LGN01.tar.gz?iid=LC81660382015103LGN01&did=213972517&ver=

Path: 166    Row: 37

29 APR 2015

http://edclpdsftp.cr.usgs.gov/LDCMdownload/sno18/ops/l1/2015/166/037/LC81660372015119LGN00.tar.gz?iid=LC81660372015119LGN00&did=213973347&ver=

آخرین ویرایش۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹