سنگ های زیست شیمیائی-زیستی

تعداد بازدید:۱۵۷۹

 سنگهای رسوبی زیست شیمیایی و آلی (Biochemical and Biogenic Rocks)

این نوع سنگها حاصل از رسوباتی هستند که در اثر فعالیت موجودات زنده در محیط رسوبی شکل گرفته اند. از این دست می توان به: سنگهای آهکی، چرتها، فسفات ها، ذغال و شیل نفتی اشاره کرد.

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۳۹۵