گزارش بررسی مناطق با خطر بالای زمین لغزش در شهر مسجد سلیمان

نوع گزارش زمین شناسی
فایل
گروه زمین شناسی
نویسنده اداره کل زمین شناسی اهواز
ناشر اداره کل زمین شناسی اهواز

خلاصه توضیحات

گزارش بررسی مناطق با خطر بالای زمین لغزش در شهر مسجد سلیمان