گزارش ژئوشیمی رسوبی کانون های گرد و غبار در استان خوزستان

نوع گزارش گرد و غبار
فایل
گروه زمین شناسی
نویسنده اداره کل زمین شناسی اهواز
ناشر اداره کل زمین شناسی اهواز

خلاصه توضیحات

گزارش ژئوشیمی رسوبی کانون های گرد و غبار در استان خوزستان