نقشه راه زمین شناسی و معدن خوزستان

نوع گزارش زمین شناسی
فایل
گروه زمین شناسی
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

خلاصه توضیحات

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور