گزارش بررسی رانش زمین روستای میراحمد

نوع گزارش زمین شناسی
فایل
گروه زمین شناسی
تاریخ انتشار ۱۳ آبان ۱۳۹۸
گزارش بررسی رانش زمین روستای میراحمد

خلاصه توضیحات

گزارش بررسی رانش زمین روستای میراحمد