منوی فرعی

تهیه نقشه مقدماتی 1:25000 اسپاخو در این واحد به اتمام رسید.

به گزارش واحد ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، مهندس حسین زاده مدیر دفتر نمایندگی بجنورد اعلام کرد در راستای تکمیل نقشه های زمین شناسی استان در مقیاس های مختلف، نقشه های مقدماتی 1:250000 غلامان، 1:100000 توتلی و غلامان و 1:25000 اسپاخو تهیه گردیده است. وی در ادامه اظهار نمود پس از اتمام عملیات برداشت صحرایی نقشه1:25000 اسپاخو، تهیه نقشه مقدماتی آن به پایان رسید.