گزارش ها

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش تکمیلی شماره ۲ زمین لرزه ی ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سنخواست استان خراسان شمالیزمین شناسیزمین شناسی
پتانسیل یابی مصالح آهکی در استان خراسان شمالیاکتشافاکتشاف
بررسی حفاری های اکتشافی محدوده مس صفی آباد - کراباکتشافاکتشاف
طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (گزارش شماره ۲)اکتشافاکتشاف
طرح اکتشاف تکمیلی مس در منطقه نظرگاه، زردبلند و مس کانی منطقه صفی آباد شهرستان اسفرایناکتشافاکتشاف
شرح نقشه زمین شناسی یکپارچه استان خراسان شمالی، مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰زمین شناسیزمین شناسی
طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (گزارش شماره ۱)اکتشافاکتشاف
اکتشافات ژئوشیمیایی در وروقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ کاکلیاکتشافاکتشاف
اکتشافات ژئوشیمیایی در وروقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ آشخانهاکتشافاکتشاف
طرح مطالعات اکتشاف تکمیلی کانسار مس صفی آباداکتشافاکتشاف
مطالعات اکتشافی و تهیه نقشه ۱:۲۵۰۰۰ زمین شناسی اقتصادی منطقه عمومی اسفرایناکتشافاکتشاف
رسوبات اردویسین تا دونین در جنوب شهرستان بجنورد (مقطع شیرویه)زمین شناسیزمین شناسی
زمین شناسی و چینه شناسی منطقه چهار برج، جنوب غرب بجنوردزمین شناسیزمین شناسی