زمین شناسی و چینه شناسی منطقه چهار برج، جنوب غرب بجنورد

نوع گزارش زمین شناسی
گروه زمین شناسی
زمین شناسی و چینه شناسی منطقه چهار برج، جنوب غرب بجنورد

خلاصه توضیحات

گروه سنگ شناسی، زمین شناسی و چینه شناسی منطقه چهاربرج (جنوب غرب بجنورد)/ محمود مهرپرتو، خسرو تهرانی/ بهمن 1366