رسوبات اردویسین تا دونین در جنوب شهرستان بجنورد (مقطع شیرویه)

نوع گزارش زمین شناسی
گروه زمین شناسی
رسوبات اردویسین تا دونین در جنوب شهرستان بجنورد (مقطع شیرویه)

خلاصه توضیحات

محمدباقر جعفریان، جعفر طاهری/ 1374