مطالعات اکتشافی و تهیه نقشه ۱:۲۵۰۰۰ زمین شناسی اقتصادی منطقه عمومی اسفراین

نوع گزارش اکتشاف
گروه اکتشاف
مطالعات اکتشافی و تهیه نقشه ۱:۲۵۰۰۰ زمین شناسی اقتصادی منطقه عمومی اسفراین

خلاصه توضیحات

مجری طرح: مهندس ناصر فخر موحدی/ معاونت معدنی: مهندس مرادعلی قلی پور/ ناظر پروژه: مهندس مهدی مهدی زاده/ مشاور: مهندس مشاور کان ایران/ بهار 1389

کلید واژه ها: خراسان شمالى اکتشاف