طرح مطالعات اکتشاف تکمیلی کانسار مس صفی آباد

نوع گزارش اکتشاف
گروه اکتشاف
طرح مطالعات اکتشاف تکمیلی کانسار مس صفی آباد

خلاصه توضیحات

مجری طرح: مهندس ناصر فخر موحدی/ معاونت معدنی: مهندس مرادعلی قلی پور/ ناظر پروژه: مهندس مهدی مهدی زاده/ مشاور: مهندسین مشاور کان ایران/ بهار 1389

کلید واژه ها: خراسان شمالى اکتشاف