طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (گزارش شماره ۱)

نوع گزارش اکتشاف
گروه اکتشاف
طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (گزارش شماره ۱)

خلاصه توضیحات

اکتشافات مرحله شناسایی در پهنه صفی آباد/ مجریان طرح: محمدتقی کره ای، جعفر طاهری/ مجری فنی: حسن عزمی/ تهیه کنندگان: محمد جعفری، مصطفی فیض، سعید سدید، ریحانه احمدی روحانی، مرتضی قنبری، حسنعلی حسین زاده/ 1394

کلید واژه ها: خراسان شمالى اکتشاف