شرح نقشه زمین شناسی یکپارچه استان خراسان شمالی، مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰

نوع گزارش زمین شناسی
گروه زمین شناسی
شرح نقشه زمین شناسی یکپارچه استان خراسان شمالی، مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰

خلاصه توضیحات

مجری طرح: جمال روشن روان/ مجری فنی: فرخ قائمی/ تابستان 1394