طرح اکتشاف تکمیلی مس در منطقه نظرگاه، زردبلند و مس کانی منطقه صفی آباد شهرستان اسفراین

نوع گزارش اکتشاف
گروه اکتشاف
طرح اکتشاف تکمیلی مس در منطقه نظرگاه، زردبلند و مس کانی منطقه صفی آباد شهرستان اسفراین

خلاصه توضیحات

مجری طرح: سازمان صنعت، معدن و تجارت/ ناظر پروژه: مهندس مهدیزاده/ مشاور: مهندسین مشاور کان ایران/ زمستان 1391

کلید واژه ها: خراسان شمالى اکتشاف