بررسی حفاری های اکتشافی محدوده مس صفی آباد - کراب

نوع گزارش اکتشاف
گروه اکتشاف
بررسی حفاری های اکتشافی محدوده مس صفی آباد - کراب

خلاصه توضیحات

مجری طرح: جعفر طاهری/ تهیه کننده: محمد جعفری/ اسفند 1397

کلید واژه ها: خراسان شمالى اکتشاف