پتانسیل یابی مصالح آهکی در استان خراسان شمالی

نوع گزارش اکتشاف
گروه اکتشاف
پتانسیل یابی مصالح آهکی در استان خراسان شمالی

خلاصه توضیحات

طرح پی جویی، اکتشاف مقدماتی، نیمه تفصیلی، تفصیلی در استان خراسان شمالی/ مجریان طرح: راضیه لک، علیرضا شهیدی/ مجری فنی در اکتشافات زمینی: جعفر طاهری/ گردآوری و تدوین: شرکت گمانه کاو/ ناظر: نصیر نادری میقان/ زمستان 1398

کلید واژه ها: خراسان شمالى اکتشاف