گزارش تکمیلی شماره ۲ زمین لرزه ی ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سنخواست استان خراسان شمالی

نوع گزارش زمین شناسی
فایل
گروه زمین شناسی
گزارش تکمیلی شماره ۲  زمین لرزه ی ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سنخواست استان خراسان شمالی

خلاصه توضیحات

تهیه کنندگان: مهندس فرخ قائمی، دکتر ناصر نعیمی قصابیان، مهندس حسنعلی حسین زاده، مهندس هادی شریفی