گزارش ها

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
زمین شناسی و چینه شناسی منطقه چهار برج، جنوب غرب بجنوردزمین شناسیزمین شناسی
رسوبات اردویسین تا دونین در جنوب شهرستان بجنورد (مقطع شیرویه)زمین شناسیزمین شناسی
مطالعات اکتشافی و تهیه نقشه ۱:۲۵۰۰۰ زمین شناسی اقتصادی منطقه عمومی اسفرایناکتشافاکتشاف
طرح مطالعات اکتشاف تکمیلی کانسار مس صفی آباداکتشافاکتشاف
اکتشافات ژئوشیمیایی در وروقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ آشخانهاکتشافاکتشاف
اکتشافات ژئوشیمیایی در وروقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ کاکلیاکتشافاکتشاف
طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (گزارش شماره ۱)اکتشافاکتشاف
شرح نقشه زمین شناسی یکپارچه استان خراسان شمالی، مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰زمین شناسیزمین شناسی
طرح اکتشاف تکمیلی مس در منطقه نظرگاه، زردبلند و مس کانی منطقه صفی آباد شهرستان اسفرایناکتشافاکتشاف
طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (گزارش شماره ۲)اکتشافاکتشاف
بررسی حفاری های اکتشافی محدوده مس صفی آباد - کراباکتشافاکتشاف
پتانسیل یابی مصالح آهکی در استان خراسان شمالیاکتشافاکتشاف
گزارش تکمیلی شماره ۲ زمین لرزه ی ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سنخواست استان خراسان شمالیزمین شناسیزمین شناسی