گزارش ها

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
اکتشافات ژئوشیمیایی در وروقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ آشخانهاکتشافاکتشاف
اکتشافات ژئوشیمیایی در وروقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ کاکلیاکتشافاکتشاف
بررسی حفاری های اکتشافی محدوده مس صفی آباد - کراباکتشافاکتشاف
پتانسیل یابی مصالح آهکی در استان خراسان شمالیاکتشافاکتشاف
رسوبات اردویسین تا دونین در جنوب شهرستان بجنورد (مقطع شیرویه)زمین شناسیزمین شناسی
زمین شناسی و چینه شناسی منطقه چهار برج، جنوب غرب بجنوردزمین شناسیزمین شناسی
شرح نقشه زمین شناسی یکپارچه استان خراسان شمالی، مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰زمین شناسیزمین شناسی
طرح اکتشاف تکمیلی مس در منطقه نظرگاه، زردبلند و مس کانی منطقه صفی آباد شهرستان اسفرایناکتشافاکتشاف
طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (گزارش شماره ۱)اکتشافاکتشاف
طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (گزارش شماره ۲)اکتشافاکتشاف
طرح مطالعات اکتشاف تکمیلی کانسار مس صفی آباداکتشافاکتشاف
گزارش تکمیلی شماره ۲ زمین لرزه ی ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سنخواست استان خراسان شمالیزمین شناسیزمین شناسی
مطالعات اکتشافی و تهیه نقشه ۱:۲۵۰۰۰ زمین شناسی اقتصادی منطقه عمومی اسفرایناکتشافاکتشاف