زمین شناسی

گزارش ها

زمین شناسی و چینه شناسی منطقه چهار برج، جنوب غرب بجنورد

۱. زمین شناسی و چینه شناسی منطقه چهار برج، جنوب غرب بجنورد

گروه سنگ شناسی، زمین شناسی و چینه شناسی منطقه چهاربرج (جنوب غرب بجنورد)/ محمود مهرپرتو، خسرو تهرانی/ بهمن 1366

شرح نقشه زمین شناسی یکپارچه استان خراسان شمالی، مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰

۳. شرح نقشه زمین شناسی یکپارچه استان خراسان شمالی، مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰

مجری طرح: جمال روشن روان/ مجری فنی: فرخ قائمی/ تابستان 1394

گزارش تکمیلی شماره ۲  زمین لرزه ی ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سنخواست استان خراسان شمالی

۴. گزارش تکمیلی شماره ۲ زمین لرزه ی ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سنخواست استان خراسان شمالی

تهیه کنندگان: مهندس فرخ قائمی، دکتر ناصر نعیمی قصابیان، مهندس حسنعلی حسین زاده، مهندس هادی شریفی