منوی فرعی

اداره آموزش

آموزش یکى از وجوه اساسى سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور است و حدود یک دهه است که اداره آموزش این سازمان، فعالیت خود را در راستای ارتقا سطح علمىکارشناسان و بهسازى نیروىانسانى سامان داده است. این اداره با شناسایى نیازهاى آموزشى کارشناسان سازمان و بهره گیرى از توان علمى و عملى شبکه اى از استادان و کارشناسان متخصص و مجرب سازمان و پژوهشکده علوم زمین، دوره هاى متنوع آموزش را براى سطوح مختلف مدیران و کارشناسان با گرایشهاى مختلف طراحى و اجراء مى نماید. ارائه دانش و مفاهیم روز زمین شناسى با تأکید بر جنبه هاى کاربردى، ویژگى بارز آموزش در این سازمان است. در برنامه هاى آموزشى از روشهاى تعاملى از جمله استفاده از سمینارهاى تخصصى و کارگاههاى آموزشى استفاده مى شود.