بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگین

Category Type For WebSite Administer
Group GSI.IR
Published At 12 January 2017

Summary

بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگین

Description

بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگین چکیده رشد سریع جمعیت وتوسعه بی رویه جوامع شهری وروستایی در منطقه ای که اقتصاد آن حول محور کشاورزی می چرخد ، اکوسیستم آسیب پذیر نوار باریک ساحل جنوبی خزر را ظرف چند دهه اخیرمورد تعرض وخطرجدی قراد داده است . از طرف دیگر معدنکاری در سرشاخه رودخانه ها ، توسعه شبکه خطوط مواصلاتی ، احداث سازه های آ بخیزداری ونیزتوسعه صنعتی مزید بر علت گردیده ونهایتاً موجب تمرکز بسیاری از انواع آلاینده های زیست محیطی در پهنه های آبی وخاکی حوزه آبریز سه رودخانه تالار، تجن ونکارود گشته است به گونه ای که درحال حاضر نه تنها تمرکز آلاینده های فلزی سنگین به چندین برابر مقادیر متعارف جهانی رسیده بلکه درمورد عناصر کرم (Cr) ، وانادیوم (V) ، نیکل (Ni) ، وروی (Zn) میانگین فراوانی فراتر از مرز تمرکز بحرانی قرار گرفته است . اگرچه برمبنای داده ها ناقص موجود تصور عوام بر آن است که آسیب زیست محیطی پدید آمده تا کنون موجب بروز مشکلات جدی درچرخه حیات انسانی نگردیده (؟) ولیکن پرواضح است که حیات سایر گونه های زنده – ذخایرشیلاتی ، آبزیان ، گیاهان و. . . .- درمعرض خطرجدی قرار داد . در این نوشتار پس از شرح مختصری در خصوص جغرافیا ، اقلیم وماهیت زمین شناسی منطقه ، نگارنده وهمکاران دربخش نوپای زمین شناسی زیست محیطی سعی برآن داشته اند تا ضمن تشریح وضعیت موجود از دیدگاه میزان تمرکز ومنشاء آلاینده ها ونیز مدیریت دفع مواد زائد، راهکارهای اجرائی کوتاه و بلند مدت در خصوص بهسازی سیستم مدیریت محیط زیست سه رودخانه مذکور را نیز ارائه نمایند .