گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی و تمرکز فلزات سنگین در چشمه های تعدادی از روستاهای غرب شهر بیجار در استان کردستان

Category Type For WebSite Administer
Group GSI.IR
Author محمدرضا قهرمانی تبریزی
Published At 14 July 2001

Summary

مطابق بررسیهای سازمان آب جهاد روستایی و سازمان صنایع و معادن کردستان چشمه‌های آب در این مناطق مشکوک به آلودگی فلزات سنگین از جمله آرسنیک می باشند.

Description

گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی و تمرکز فلزات سنگین در چشمه های تعدادی از روستاهای غرب شهر بیجار در استان کردستان (PDF)