لزوم تدوین مدل داده GIS عوارض زمین شناسی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مژگان زارعی نژاد
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Abstract :

The major target for preporation of Geological Digital Dats Model, is better managing For Geographic Data which cause spending resource and preventing repeatitian works. Appropriote geographic data means, digital data which one up to date, complete, with appropriate change and standard. These data have capaillity For access, merging with each other and usable in different system. In this lecture principle definition of digital models and their usage in description of geological features are studied. Investigation of othere models such as NADM , Cordlink, ESRI from other countries help us to combined them with our experiences to reach to Geological Digital Data Model

چکیده :

هدف اصلی از تهیه مدل داده رقومی زمین شناسی ، مدیریت بهینه داده های مکانی است که منجر به جلوگیری از اتلاف منابع و دوباره کاریها خواهد شد. منظور از داده های مکانی مناسب و با کیفیت ، داده های رقومی به هنگام ، دقیق ، کامل ، با هزینه مناسب و استاندارد می باشد که قابلیت دسترسی و یکپارچه شدن با یکدیگر را دارد و در سیستمهای مختلف نیز قابل استفاده می باشد. در این مقاله مفاهیم اولیه مدل داده GIS و بکارگیری آن در مقوله عوارض زمین شناسی تشریح شده است. برای دستیابی به این منظور مدل داده های دیگر کشورها از جمله ESRI, Cord Link, NADM مورد بررسی قرار گرفت که ویژگیها و دستآوردهای آن با ترکیبی از تجربیات داخلی تحت غالب مدل داده نقشه های زمین شناسی ارائه می گردد.

کلید واژه ها: سایر موارد