بارزسازی وشناسایی دشت سرهای محور شمالی پلایای گاوخونی با تصاویر ماهواره ای لندست

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده عبدالله سیف
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Highlighting and Identifying of Gavkhoni playa Northern Axis Pediments with Landsat Satellite Images
Abstract:
The Pediments are reckoned one of the accumulative form of dry domains that have developed in the vicinity of playas or the same closed holes during rainy and dry periods of the Quaternary .Using the Remote sensing and Landsat satellite images analysis ,this paper has,for the ۱st time ,dealt with highlighting and separating these geomorphological domains on the northern axis of Gavkhoni playa and has discussed the key role of Landsat satellite images in the differentiation of these diversified domain and facies evisiting on their bed (wind facies,river facies and lake fasies )while introducing the best mixes and methods of highlighting this domain .

چکیده :
دشت سرها به عنوان یکی از اشکال تراکمی قلمروهای خشک محسوب می شوند که در مجاورت پلایاها یا چاله های بسته در دوره های بارانی و خشک کواترنر تکوین یافته اند .این مقاله برای اولین بار با تکنیک سنجش از دور و آنالیز تصاویر ماهواره ای لندست به بازسازی و تفکیک ا ین قلمرو ژئومورفیک واقع در محور شمالی پلایــــای گاوخونی پرداخته و ضمن معرفی بهترین ترکیبات و روشهای بارزسازی به نقش کلیدی تصاویر ماهواره ای لندست در تشخیص این فرمها و رخساره های واقع بر بستر آنها ( رخساره های بادی ، رودخانه ای و دریاچه ای ) پرداخته است .

کلید واژه ها: سایر موارد