کاربرد مطالعات دورسنجی در بارزسازی رخنمونهای اکسید آهن و لاتریت شرق خوزستان(منطقه دهدشت) با استفاده از روش کروستا

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده کاظم رنگزن، علی مهرابی،علیرضا زراسوندی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Remote sensing studies in enhancement of Iron-oxide and Laterite outcrops in the east of Khuzestan(Dehdasht area) using by Crosta Technique

Abstract :

The study area with several Laterite- Bouxite and iron-oxide occurrences is located in the east of khuzestan province (ca. ۲۰km east of Dehdasht city). In this paper, Crosta Technique is tested for enhancements and discrimination of iron-oxide and Laterite-Bouxite deposits in the study area. The PCA Eigenvector and Eigenvalues were determined for bands ۱,۳,۴,۵ of ETM-Landsat. The analyses show that PC۱ indicates albedo, PC۲ differentiate visible and infrared band characteristics and PC۳ indicates vegetation cover. PC۴ enhances iron-oxides (after negation) in the study area. The field observations reveal that the distribution of the iron-oxides deposits produced by this method is well in accordance with earlier reports.


چکیده:
منطقه مورد مطالعه با چندین رخنمون لاتریت- بوکسیت واکسیدآهن در شرق استان خوزستان ما بین استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد . هدف از انجام این تحقیق بارز سازی اکسیدهای آهن موجود در این منطقه از روشهای دورسنجی از جمله روش کروستا(Crosta Technique ) می باشد. تجزیه مولفه های اصلی (PCA )بر روی باندهای 5،4،3،1، سنجنده ETM ماهواره Landsat مربوط به منطقه مورد مطالعه و محاسبه بردارهای ویژه و درصد مقادیر ویژه مشخص می کند که همواره PC1 نشاندهنده آلبدو ، PC2 نشاندهنده اختلاف و تفاوت بین باندهای مادون قرمز ومرئی ، PC3 نشاندهنده پوشش گیاهی بوده و PC4 اکسیدهای آهن منطقه را بعد از عملیات منفی سازی بصورت پیکسلهای روشن نمایش می دهد .مطالعات صحرایی نشان می دهد که مناطق بارزشده در این تحقیق بطور قابل ملاحظه ای با اندیس های بوکسیت- لاتریت موجود همخوانی دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد