کاربرد GIS در مکان‌یابی محل دفن مواد زائد جامد شهر مشهد

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد غفوری، غلامرضا لشگری پور، اعظم قزی، حسن محمدی گلستان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Application of GIS for solid waste disposal site selection in Mashhad area

Abstract :

One of the main stages in waste management is concerned with proper selection site for the waste disposal. Inaccurate and non-basic site selection create environmental contaminates and become hazardous to human and environment heal. Landfill siting requires specific processing and evaluation on the spatial data, factors and constrains.This paper use the Geographical Information System (GIS) for processing and evaluating a significant amount of spatial data. Arcview ۳.۳ software was used for preparation themes, then create final map by Boolean and Index overlay models. Final map reflects to suitability area for purpose landfill site. Ultimately comparison was applied Boolean and Index overlay models. Finally two proposed suitable suites were confirm by GIS method and as well as by site investigation.


چکیده :
یکی از اساسی‌ترین مراحل در مدیریت مواد زائد در ارتباط با مکان‌یابی صحیح محل دفن مواد زائد می‌باشد. مکانیابی غیر اصولی و نادرست آلودگی محیط زیست را در برداشته و خطرات زیست محیطی و انسانی جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. مکان‌یابی محل دفن زباله‌ها مستلزم پردازش و ارزیابی دقیق داده‌های مکانی، معیارها و بررسی محدودیتها می‌باشد. در این مقاله برای پردازش و ارزیابی و در نهایت مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد شهر مشهد از سیستم اطلاعات جغرافیایی که توانایی پردازش حجم عظیمی از اطلاعات را دارد استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از نرم افزار Arc view 3.3 ابتدا لایه‌های اطلاعاتی آماده شده و سپس از مدلهای بولین و شاخص همپوشانی استفاده شده است.سپش با استفاده از این مدلها نقشه نهایی که نشان دهنده تناسب نواحی مختلف برای محل دفن زباله‌ها می‌باشد تهیه و سپس این دومدل با هم مقایسه شده‌اند. نهایتاً با استفاده از GIS و بازدیدهای صحرائی دو مکان مناسب تشخیص داده شد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى