‌معرفی اندیس طلا و نقره اناران بر اساس شناسائی وبارزسازی نواحی دگرسانی‌هیدروترمالی‌در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰مختاران

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ناصر نعیمی‌ قصابیان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Using the Satellaite Images for hydrothermal alteration mapping in Mokhtaran area; a case study from َANARAN Silver_ Gold indication

Nasser Naimi_e_ ghassabian

Abstract:

The studied area, situated about ۱۰۶km SW of Birjand, and is part of magmatic assemblage of the lut block. That mostly consists of andesite, dacite, latite and aglomerate. The intrusive rocks are micro-diorite.Hydrothermal alterations are kaolinitic, limonitic – kaolinitic and silisic alterations, and are widespread in the area. This paper discusses, in detail, how to use image processing methods,especially used analysis of multivariate statistics to enhance and extract image information witch is relevant to hydrothermal processing including magmatic intrusion structures, structure and country Rocks hydrothermal alteration, ring structures and so an , and combained them with geological , geochemical and aeromagnetic Data. Finally hydrothermal Alteration zone and ANARAN Au_Ag hope- giving mining origins are introduced in MOKHTARAN sheet.

چکیده‌:

محدوده‌ مورد مطالعه‌ درجنوب‌ ‌ استان‌ خراسان جنو بی ‌ واقع‌ شده‌ و بخشی‌از ‌ مجموعه‌ آتشفشانی‌ بلوک لوت رادربر می‌گیردو عمدتآ شامل مجموعه‌ آتشفشانی از نوع آندزیت، داسیت،لاتیت و آگلومرا می باشد که توسط توده های میکرودیوریتی قطع شده است .دگرسانی در منطقه گسترش وسیعی دارد وعمدتآشامل کائولینیتی .سیلیسی ولیمونیتی _ هماتیتی می باشد . نظر به‌ اینکه‌ جایگاه‌ بسیاری از ذخایر طلای‌اپی‌ترمال‌ ‌ و تمرکز آنها بیشتر درنواحی‌ دگرسان‌ شده‌ و محل‌ گسلهای‌ بزرگ‌ ‌می‌باشد.لذا با استفاده‌ از داده‌های‌ ماهواره‌ای‌ و روشهای‌ پردازش‌ تصویر بویژه‌استفاده‌ از روشهای‌ آماری‌ تک‌ متغیره‌ و چند متغیره‌ نظیر بردار ویژه‌،مقادیر ویژه،‌ ماتریس‌ کوواریانس‌، ماتریس‌ همبستگی‌،روش PCA ، روش کروستا ، روش دیفولیانت و ... در ناحیه‌ این‌ قابلیت‌ ایجاد شد تا با تشخیص‌ نواحی‌ دگرسان‌ شده‌هیدروترمالی‌، تشخیص‌ ساختهای‌ آذرین‌، شناسائی و تفکیک‌ انواع‌ گسلها وشکستگیها، شناسایی‌ نواحی‌ با شکستگی‌ متقاطع‌ و ساختمانهای‌ حلقوی‌، جایگاه‌احتمالی‌ این ذخایر را تشخیص‌ داده‌ و با تلفیق‌ نتایج‌ بدست‌ آمده‌ با سایر داده‌هااز قبیل‌ زمین‌شناسی‌، ژئوشیمی‌ و ژئوفیزیک‌ هوایی‌ امکان‌ وجود آنها بیشترپی‌ برده‌ شود. در مجموع‌ با استفاده‌ از بررسیهای‌ دورسنجی‌ چندین‌ ناحیه‌ امیدبخش‌‌ معدنی شناسائی و اندیس طلا و نقره اناران که تنها براساس آلتراسیون حاصل ازپردازش وکنترل زمینی شناسائی شده ‌جهت‌ اقدامات‌ بعدی‌ پیشنهاد گردیده است.

کلید واژه ها: سایر موارد