بررسی خصوصیات ژئومکانیکی ساختگاه سدهای شمیل و نیان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ابراهیم شریفی تشنیزی - محمد رضا نیکودل - علی ارومیه ای عبدالهادی قزوینیان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The study of Geomechanical charcterical of the Site's Shamil and Nian dams
E.Sharifi, M.R.Nikoudel, A.Uromeihi, A.Ghazvinian
:Abstract
The Shamil and Nian dams are kind of embankment and rockfill dam with clay core; they are located about ۸۰ K.m of north- east of the Bandarabas city. In this locate abroad formations with age upper Certusios to Pleistocene , the abroadest formation of this locate in all site and common sea dams is existed , it is Aghajeri formation. In this paper discusses the study of geomechanical parameters, main purpose of the evaluation of geomechanical parameters is the drawing of dams and construction. For evaluation geomechanical parameters of the Shamil and Nian dam sites, the study of geotechnical discusses for example: exploration augers, studying of geophysical analog, onsite examination in boring, laboratory examination.
Keyword: Shamil snd Nian dams, geomechanical parameters, they studying of geotechnical, they studying of geophysical.

چکیده :
   سدهای شمیل و نیان از نوع خاکی سنگریزه ای با هسته رسی می باشند که در 80کیلومتری شمال خاوری بندرعباس قرار دارند. در ناحیه مورد نظر سازندهایی از کرتاسه بالایی تا پلیوسن در گستره ساختگاه این سدها گسترش یافته اند، گسترده ترین سازند این ناحیه که گستره ساختگاه و دریاچه مشترک سدها را بوجود آورده است ، سازند آغاجاری می باشد در این مقاله به بررسی پارامترهای ژئو مکانیکی ساختگاه سدهای شمیل و نیان پرداخته شده است که هدف اصلی از برآورد پارامترهای ژئومکانیکی ساختگاه سدها برای طراحی سدها و دیگر سازه های وابسته می باشد. برای برآورد پارامترهای ژئومکانیکی ساختگاه سدهای شمیل و نیان بررسی های ژئوتکنیکی شامل: حفاری های اکتشافی ،مطالعات ژئوفیزیکی نظیر لرزه نگاری ، آزمایشات برجای درون گمانه ای، آزمایشات آزمایشگاهی صورت گرفته است.
کلمات کلیدی: سدهای شمیل و نیان ، پارامترهای ژئومکانیکی ، بررسی های ژئو تکنیکی، مطالعات ژئوفیزیکی.

کلید واژه ها: سایر موارد