بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سد تالوار

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ابراهیم شریفی تشنیزی - دکتر علی ارومیه ای - داریوش طاهری
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The study of engineering geology characterical of Talvar dam
E.Sharifi, A.Uromeihi, D.Taheri
Abstract:
The Talvar dam on the Talvar River is located about ۱۵۴ km of south-west of the Zanjan city in the west of Iran. The dam is an embankment dam and reservoir. The dam is located on the Calcareous and Clastic Sediments to late Second and Third geological era. This paper discusses characterical engineering geology and studying permeability in Talvar dam's abutments and central foundation.
Key words: Talvar dam, studying permeability, engineering geology, Joint

چکیده:
سد تالوار بر روی رودخانه تالوار در 154کیلومتری جنوبغربی شهرستان زنجان درغرب ایران قرار گرفته است. این سد از نوع خاکی ومخزنی است. این سد بر روی رسوبات کربناته وآواری اواخر دوران دوم و  سوم قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ،و مطالعه نفوذپذیری  تکیه گاه ها و پی مرکزی سد تالوار پرداخته شده است.
کلمات کلیدی : سد تالوار، مطالعات نفوذ پذیری ، زمین شناسی مهندسی ، درزه

کلید واژه ها: سایر موارد