بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد بار

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد غفوری- غلامرضا لشکری-جعفر پوریزدیان-صادق ازلی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Engineering geological and geotechnical investigation of Bar dam site


Ghafoori, M., Lashkaripour, G.R., Pouryazdian, J., Tarigh Azali, S.


Department of geology, Ferdowsi university of Mashhsd


Abstract


This paper discusses the results of the engineering geological investigations and rock mechanics studies carried out at the proposed Bar Dam site. The Bar Dam has been designed as an earthfill dam with a clay core. This dam will be built on the Bar River, is located about ۲۶ km of northwest of Nishabur city. The dam site mainly founded on volcanic rocks of Neogene age. Geotechnical information obtained from both field and laboratory studies. Field studies include engineering geological mapping, surface discontinuity mapping, drilled boreholes, water pressure tests and sampling for laboratory. Samples obtained from drilling were tested in the laboratory, such as uniaxial compressive strength (UCS), deformation parameters, unit weight and porosity. Rock mass strength and modulus of elasticity are determined usin


ng the Hoek- Brown empirical strength criterion. Rock mass classifications of the dam site rock units have been performed according to RMR and GSI systems.چکیده:

این مقاله، نتایج بررسی های زمین شناسی مهندسی و مطالعات مکانیک سنگ را در ساختگاه سد بار مورد بحث قرار می دهد. سد بار بعنوان یک سد خاکی با هسته رسی طراحی شده است. این سد بر روی رودخانه بار، در 26 کیلومتری شمال غربی شهر نیشابور، ساخته خواهد شد. ساختگاه سد، عمدتاً از سنگهای ولکانیکی نئوژن و رسوبات کواترنری تشکیل شده است. اطلاعات ژئوتکنیی بر اساس مطالعات صحرائی و آزمایشگاهی بدست آمده است. مطالعات صحرائی شامل پیمایشهای زمین شناسی، برداشت ناپیوستگی ها، حفاری های اکتشافی، آزمایش های پمپاژ و نمونه گیری برای آزمونهای آزمایشگاهی می باشد. آزمایش های مقاومت فشاری (UCS) ، مدول الاستیسیته، وزن مخصوص، تخلخل و درصد جذب آب بر روی نمنونه‌های سنگی بدست آمده از حفاری،‌ در آزمایشگاه مکانیک سنگ انجام شد. برای تعیین پارامترهای مقاومتی توده سنگ نظیر مقاومت فشاری توده سنگ، مدول تغییر شکل و ثابت‌های هوک- براون،‌از معیار تجربی هوک – براون استفاده گردید. همچنین،‌توده‌های سنگ ساختگاه سد،‌ براساس سیستم‌های RMR و GSI مورد طبقه‌بندی قرار گرفتند.

کلید واژه ها: سایر موارد