تاثیرخصوصیات مهندسی درزه ها در شعاع نفوذ دوغاب تزریق؛مطالعه موردی

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمدغفوری،غلامرضا لشگری پور، ،گلستان محمدی ،اعظم حسن، قزی،
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Effect of engineering properties of joints on groutability, case study

Gafoori, M., Lashkari pour, G.R., Mohammadi golestan, H., Ghazi, A.

Abstract

Generally tectonic forces cause folding, faulting, and cracking in rocks. These discontinues create void which seepage and consume water. Grouting in the rock by filling joint and cracks controls seepage and increases rock strength. Amand earth fill dam in North Khorasan Province on fractured Sarcheshmeh gray shales which affected by tectonic forces in depth and erosion by climate on surface. These fractures play an important role in grouting. This paper evaluates engineering characteristics of fractures such as spacing, length and joint filling material, and thus effects on the grouting curtain


چکیده

سنگها معمولا در معرض نیروهای تکتونیکی هستند که موجب چین خوردگی وگسلش و ایجاد درز وشکاف در آنها می شود. این ناپیوستگی ها منافذی را در سنگ تشکیل می‌دهند که آب از طریق آنها نشت کرده و موجب هدر رفتن آب می شود. برای جلوگیری از این مسئله تزریق در سنگها انجام می شود که با پر کردن درز وشکافها از میزان آسیب دیدگی آنها کاسته وبر مقاومت آنها می افزاید.

سد خاکی آمند در استان خراسان شمالی بر روی شیلهای درزه دار خاکستری سرچشمه قرار دارد. این شیلها تحت تاثیر عوامل تکتونیکی در عمق خردشدگی داشته و در سطح تحت تاثیر عوامل جوی خرد شده اند. وضعیت درزه‌ها موجود در این توده‌سنگی نقش مهمی در گسترش دوغاب تزریق دارد. در این مقاله سعی شده تا تاثیر خصوصیات مهندسی درزه‌ها از قبیل بازشدگی، تداوم، فاصله‌داری وپرشدگی در گسترش شعاع نفوذ دوغاب در پرده‌آببند سد آمند مورد بررسی قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: سد، تزریق، شیل، عوامل تکتونیکی

کلید واژه ها: سایر موارد