بررسی خصوصیات فیزیکی ومکانیکی شیل های ساختگاه سد آمند

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد غفوری. غلامرضا لشگری پور.حسن محمدی گلستان. اعظم قزی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Investigation of physical and mechanical properties of Amand Dam site.

Ghafoori,M., Lashkaripour,G.R, Mohammadi Golestan,H., Ghazi,A.

Abstract

Amand dam is an earth dam with a clayey core. The dam with ۴۲ m height constructed on the Amand river. Dam foundation bedrock of gray shales refer to Sarcheshmeh Formation. This shales in depth affected by tectonic agents and also affected by climate agent on the surface.

This paper deals with physical and mechanical characteristics of the shale from Sarcheshmeh formation. Laboratory and field investigation were carried out. Field data and information from a number of borehole and also laboratory information such as porosity, density, water absorption and uniaxial compression data are used to evaluate physical and mechanical properties of the rock mass which under lay by the dam.


چکیده

سد خاکی آمند از نوع سد خاکی با هسته رسی به ارتفاع 42 متر بر روی رودخانه آمند پیشنهاد شده است. توده سنگی پی این سد را شیلهای درزه‌دار خاکستری مربوط به سازند سرچشمه تشکیل می‌دهد. درزه و خردشدگی این توده سنگ شیلی متاثر از نیروهای تکتونیکی و فرسایش فیزیکی ناشی از هوازدگی است.

در این مقاله ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی پی سنگ شیلی سد با توجه به عملیات صحرایی و آزمونهای آزمایشگاهی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. در عملیات صحرایی علاوه بر برداشتهای سطحی، از نتایج گمانه‌های حفر شده و آزمایشات لوژن انجام شده نفوذپذیری تعیین شده است. در آزمایشگاه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی از قبیل تخلخل، دانسیته، درصد جذب آب و مقاومت فشار تک محوری تعیین شده است. نهایتاً اینکه با استفاده از نتایج این بررسی ها شیلهای ساختگاه سد از نظر خصوصیات مهندسی رده بندی شدند.

کلید واژه ها: سایر موارد