طبقه بندی مهندسی ،تحلیل پایداری و ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی سنگهای مسیر تونل انتقال آب زنگلانلو به کمک روشهای طبقه بندی مهندسی سنگ ( RMR و Q )

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سید محمد حسینی - علی ارومیه ای - محمد رضا نیکودل -احسان مختاری
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Abstract :

In primary and feasibility stage of designing a project there is very few information about rock mass geotechnical properties , insitue stress and hydrogeological properties , too . In these stages , engineering rock mass classification as the base of experimental design method can be used widely in underground excavation design . For engineering rock mass classification of Zangelanloo water transport tunnel , it was divided in to three zone . the studies have shown that the inlet half part of tunnel has fair quality and the out let half part of tunnel has bad quality . Because the position of water table was not distinguished , the RMR and Q values was calculated for the worst possible condition to the best possible condition to excavation . The results was used to determine the maximum stable span , the stand-up time and the type of support are need , too . It was also determined some of rock mass geomechanical properties such as cohesion ( c ) , friction angle ( ) and elasticity module .

چکیده :

در مرحله امکان پذیری و اولیه طراحی یک پروژه اطلاعات جامع بسیار کمی در رابطه با خواص ژئوتکنیکی توده های سنگی ، مقدار تنش موجود در آن و همچنین مشخصات آب شناختی در دسترس می باشد . در این مرحله رده بندی مهندسی توده سنگ به عنوان ستون فقرات روش طراحی تجربی می تواند به طور وسیعی در طراحی حفریات زیرزمینی به کار رود .جهت انجام طبقه بندی مهندسی مسیر تونل انتقال آب زنگلانلو به سه بخش تقسیم شده است . بررسیها نشان میدهد که سنگهای نیمه ورودی تونل از کیفیت مناسب و نیمه خروجی آن از کیفیت ضعیف برخوردارند . با توجه به مشخص نبودن وضعیت سطح ایستابی ، مقادیر RMR و Q محاسبه شده برای بدترین شرایط تا بهترین شرایط هنگام حفاری محاسبه شده اند .از نتایج حاصله جهت تعیین حداکثر دهانه خودپایدار و زمان پایداری تونل با قطر 5/3 متر و همچنین نوع حایلهای مورد نیاز در حالتهای مختلف استفاده گردیده است . با استفاده از نتایج حاصل از RMR و Q برخی از پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ از قبیل مقاومت چسبندگی ( c ) ، زاویه اصطکاک داخلی ( ) و مدول دگرشکلی ( Em ) نیز محاسبه شدند .

کلید واژه ها: سایر موارد