ژئوتوریسم گنبد نمکی رمقان منطقه کوهمره سرخی- جنوب غرب شیراز

گنبد نمکی رمقان بین دو کوه سلامتی و مروک در دره گسلی کره بس که رودخانه خروشان جره در آن جریان دارد، سر از خاک بر آورده است

ژئوتوریسم گنبد نمکی رمقان منطقه کوهمره سرخی- جنوب غرب شیراز

علی رحمانی، دانشجوی دکتری چینه و فسیل شناسی دانشگاه اصفهان، کارشناس ارشد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

rahmani_a74@yahoo.com

چکیده :

گنبد نمکی رمقان بین دو کوه سلامتی و مروک در دره گسلی کره بس که رودخانه خروشان جره در آن جریان دارد، سر از خاک بر آورده است. این کوه نمکی در منطقه کوهمره سرخی در کنار روستای رمقان واقع شده است و در بین اهالی محلی به تل نمکدان معروف می باشد. این پدیده رمین شناسی زیبا از نظر تکتونیکی و همچنین دارا بودن اشکال رسوبی یکی از جمله آثار جذاب، دیدنی و تماشایی ژئوتوریستی حوضه زاگرس در شهرستان شیراز         می باشد که در این مقاله به معرفی آن پرداخته می شود.

کلید واژه ها: فارس