نرمالیزه کردن مقادیر چکش اشمیت و استفاده از آن در تخمین مقاومت فشاری سنگ‌ها

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مهدی فتحی برفه
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Normalization of Schmidt hammer rebound values and Evaluation Compressive Strength of Rocks with this Method

IntroductionPhysical and mechanical specifications of rocks are the most important parameters in the design of excavations and rock mass classification for engineering purposes. Measuring strength of rock is standardized by ISRM and ASTM. Preparing standard samples is cost and time consuming. For this purpose indirect methods like Schmidt hammer can be used for estimating of rock strength that needs no preparation of samples and laboratory equipment as this is cheap and portable.On the other hand Schmidt hammer’s rebound values are valid only in horizontal direction. Both ISRM and ASTM stipulate that the rebound values should be normalized using the correction curves provided by the manufacturer. However, such correction curves are often limited to two or four impact directions ( ). This paper presents a method for normalizing results of the Schmidt hammer tests and evaluation uniaxial compressive strength with this method in any direction. The investigations have shown that there exist a good correlation in between the results of the Schmidt hammer tests performed and uniaxial strength.


چکیده :

مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌ها، مهمترین پارامترها در طراحی حفریات و طبقه‌بندی سنگ‌ها برای اهداف مهندسی می‌باشند. اندازه‌گیری مقاومت سنگ توسط ISRM و ASTM به صورت استاندارد در آمده است. تهیه نمونه‌های استاندارد هزینه‌بر است و نیاز به صرف وقت زیاد دارد. برای این منظور آزمایش‌های غیرمستقیم مانند چکش اشمیت برای تخمین مقاومت سنگ می‌تواند استفاده شود که نیاز چندانی به آماده‌سازی نمونه و تجهیزات آزمایش نداشته و همچنین ارزان و قابل حمل است.
از طرفی مقادیر واجهشی چکش اشمیت برای حالت افقی اعتبار دارند به گونه‌ای که هر دو استاندارد ISRM و ASTM بر این مطلب که اعداد به دست آمده از آزمایش غیر افقی، باید با استفاده از منحنی‌های تصحیح ارائه شده توسط کارخانه‌های سازنده چکش اشمیت نرمالیزه شوند، تاکید دارند. اما این منحنی‌ها اکثراً به دو یا چهار جهت ( و ) محدود می‌شوند. در این مقاله علاوه بر بحث در مورد نرمالیزه کردن نتایج حاصل از چکش اشمیت، تحت هر زاویه‌ای نسبت به افق، به تخمین مقاومت فشاری سنگ با استفاده از این روش پرداخته شده است. رابطه بدست آمده گویای همبستگی زیاد بین عدد چکش اشمیت و مقاومت فشاری سنگ است.

کلید واژه ها: سایر موارد