ارزیابی میراث علوم زمین

آغاز هزاره سوم ،با توجه و علاقه فزاینده به طبیعت در سراسر جهان مشخص گردیده که شاخصی از ناکافی بودن چشم اندازهای مصنوعی جهت ارضای انسان است

ارزیابی میراث علوم زمین

حمیرا صفری پاسکه ،رضا خوشرفتار

1-کارشناس ارشد جغرافیا – برنامه ریزی توریسم . دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت . کارشناس زیستگاه ها و امور مناطق اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان          Email: safaripaskeh@ yahoo.com

2-دکتری ژئومورفولوژی .عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان         Email: khoshraftar@znu.ac.ir

چکیده :

آغاز هزاره سوم ،با توجه و علاقه فزاینده به طبیعت در سراسر جهان مشخص گردیده که شاخصی از ناکافی بودن چشم اندازهای مصنوعی جهت ارضای انسان است .از این رو پیوند با طبیعت جالب و گاه ضروری می نماید که در مواردی  فشارهای وارده بر بخشها یی از زمین را افزایش داده است . سایت های علوم زمین با ارزش های متعدد ، منابع بسیارحساس و  جذابی هستند که  نابودی آنها اطلاعات ارزشمند و ارزش زیبایی شناسی آنها را نیز نابودی خواهد کرد. پیایند این روند شکل گیری و گسترش حفاظت زمین شناسی به عنوان نگرشی نو و برای حفظ میراث زمین شناسی است و از جمله مفهوم ژئوپارک سه اهرم آموزش و پژوهش ، حفاظت و اقتصاد که در تلفیق پدیده های ارزشمند اکولوژیکی، فرهنگی ، تاریخی ، فیزیکی و باستانی با میراث علوم زمین پدیدار می گردد. با وجود حرکت های جهانی در راستای درک اهمیت این مقوله  ، در ایران نه تنها روشهای حفاظت زمین شناسی مدون نگردیده ، بلکه روشهایی ارزیابی و تعیین شیوه حفاظت میراث زمین شناسی نیز تهیه نشده اند. روش علمی ارزیابی میراث علوم زمین جهت توجیه برنامه ریزی و تضمین حفاظت در برابر اثرات مخرب توسعه ضروری است. این نوشتار ضمن معرفی ژئوسایت فسیلی مراغه ، این سایت را به روش ارزیابی هیوارد (Heyward,2009 ارزیابی کرده است. این مدل بر اساس تهدیدات و ویژگی های سایت های زمین شناسی به ویژه سایتهای فسیلی طراحی شده که با استفاده از5 معیار اصلی و  13 معیار فرعی سایت ها اولویت بندی می کند . مجموع امتیازات هر سایت، جهت تعیین اهمیت علمی ، حداقل 40  می باشد.


کلید واژه ها: سایر موارد