در آمدی بر ژئومورفولوژی یخچال چال کبود اشترانکوه، نمونه ای از یک ژئوسایت یخچالی در غرب ایران

محیطهای یخچالی یکی از انواع مختلف محیطهای زمین شناسی است که اهمیت بسزایی در تعادل آب و هوایی کره زمین

در آمدی بر ژئومورفولوژی یخچال چال کبود اشترانکوه، نمونه ای از یک ژئوسایت یخچالی در غرب ایران

کمال طاهری دبیر دفتر مطالعات و تحقیقات کارست غرب کشور، شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

Taheri.kamal@gmail.com

میلاد طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 علی اکبر مراد نژاد  دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

چکیده:

محیطهای یخچالی یکی از انواع مختلف محیطهای زمین شناسی است که اهمیت بسزایی در تعادل آب و هوایی کره زمین و همچنین در مطالعات تخصصی کواترنر دارند. محیطهای یخچالی قاره ای یکی از انواع این محیط ها است که با توجه به وفور آن در مناطق سرد از آن به نام یخچال آلپی کوهستان اشترانکوه در فاصله 38 کیلومتری شهرستان دورود از توابع استان لرستان و در موقعیت جغرافیایی 33 درجه و 20دقیقه شمالی و 49 درجه و 18 دقیقه شرقی قرار دارد. اشترانکوه شامل مجموعه ای از یخچالهای طبیعی و برفچالهایی است که به عنوان یکی از پنج منطقه یخچالی ایران در تامین جریان پایه رودخانه های منطقه اهمیت بسزایی دارند. یخچال چال کبود با مساحت 700 متر مربع دارای طول حداکثر یک کیلومتر و عرض متوسط 500 متر و ارتفاع حداکثر 3850 متر و حداقل 3650 متر از سطح دریا بوده که در آن می توان پدیده ها و فرایندهای یخچالی موثر را مشاهده نمود. در این نوشتار یخچال چال کبود به عنوان یک ژئوسایت تیپ در منطقه غرب کشور معرفی و ریختهای ژئومورفولوژی آن نیز تعریف و تشخیص داده شده اند. از جمله جاذبه های این یخچال علاوه بر رسوبات یخچالی وجود فروچاله های کارستی است که تحت تاثیر انحلال ناشی از فرسایش یخچالی تشکیل شده و سیستم زهکش منطقه را تشکیل می دهند.

واژه­های کلیدی: یخچال، ژئوسایت، اشترانکوه، چال کبود، زاگرس، زمین گردشگری

کلید واژه ها: کرمانشاه