نقش ژئوتریل ها در ژئوکنسرویشن

معمولا ژئوسایت ها پراکنده هستند و آنهایی که در مناطق صعب العبور کوهستانی،جنگلی و یا سواحل صخره ای قرار دارند

نقش ژئوتریل ها در ژئوکنسرویشن 

 دکتر رضا خوش رفتار: استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه زنجان

e:mail:khoshraftar@znu.ac.ir

چکیده :

معمولا ژئوسایت ها پراکنده هستند و  آنهایی که در مناطق صعب العبور کوهستانی،جنگلی و یا سواحل صخره ای قرار دارند،دسترسی به آنها براحتی امکانپذیر نیست.در مقابل، ژئوسایت هایی که در مناطق پست و کم شیب قرار گرفته اند،بنا به دلایلی مانند سهولت دسترسی و فعالیت های علمی – پژوهشی،به طور گسترده  مورد بازدید و بررسی قرار می گیرند.مسیر یا مسیرهای دسترسی به سایت و اطراف  آنها،بر اثر فشار ناشی از تردد پیاده ی افراد و یا وسایل نقلیه،به سرعت تغییر یافته و دچار فرسایش شدید می شوند.

 ژئوتریل که خلاصه شده ژئولوژیکال تریل است،بهترین مسیرهای پیاده یا سواره برای دسترسی به سایت های زمین شناسی و ژئومورفوژیکی هستند.ژئوتریل ها به عنوان یکی از اهرمهای ژئوکنسرویشن،ایجاد و ساخت مسیرهای مخصوص بازدید در ذخیره گاه های زیستکره،پارک های ملی و طبیعی،ژئوپارک ها و یا سایت های پراکنده  طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند.استفاده از تریل ها یکی از بهترین روش ها برای تنظیم ترافیک،جلوگیری از پراکندگی و بی نظمی بازدیدکنندگان و در نهایت کاهش تخریب محیط است.تریل ها،ممکن است در محیط خشکی یا دریا ایجاد شوند و فاکتورهایی مانند:طول مسیر،تعداد ایستگاه ها و تکراری نبودن مسیر رفت و برگشت باید در طراحی آنها مورد توجه قرار گیرد.

 

کلید واژه ها: ژئوکنسرویشن،ژئو تریل، فرسایش،ژئوسایت،ژئوپارک

 

کلید واژه ها: سایر موارد