استحصال بیشوفیت از شورابه دریاچه نمک با استئارات سدیم

کانى بیشوفیت کریستالى شفاف، بى بو، بى رنگ تا سفید ، بسیارحل شونده

استحصال بیشوفیت از شورابه دریاچه نمک با استئارات سدیم

علیرضا جوادی نوش آبادی، کارشناسی ارشد، گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان.

javadi64@gmail.com

چکیده :

کانی بیشوفیت کریستالی شفاف، بی بو، بی رنگ تا سفید ، بسیارحل شونده در آب با جرم مخصوص 56/1 گرم بر سانتیمتر مکعب و جرم مولکولی 31/203 می باشد. هدف این تحقیق استحصال بیشوفیت با خلوص بالا از شورابه دریاچه نمک می باشد. ماده اولیه مورد آزمایش از دریاچه نمک در اطراف کاشان تهیه شده است. ناخالصی های محلول در شورابه شامل کلرید سدیم، سولفاتها و کمی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم می باشند. در این تحقیق از روش فلوتاسیون یونی برای استحصال بیشوفیت استفاده شد. در این روش استئارات سدیم به عنوان کلکتور، برای استحصال کلرید منیزیم از شورابه دریاچه نمک استفاده شد. برای این منظور ابتدا پارامترهای مؤثر بر این فرآیند مشخص گردیدند که به ترتیب اولویت عبارتند از: pH محلول، نسبتهای مولی استئارات و منیزیم، دما، غلظت منیزیم و سرعت هم زدن و در ادامه آزمایش های مربوط به تأثیر این پارامترها انجام شدند.

بازیابی بیشوفیت در این روش 85 درصد و عیار محصول بدست آمده 95% می باشد. روش فلوتاسیون یونی نسبت به روش های دیگر راحتر، خلوص بالاتر و مدت زمان کمتر می باشد.

کلید واژه ها: بیشوفیت، شورابه، فلوتاسیون، استئارات سدیم

کلید واژه ها: سایر موارد