پرعیار سازی کانسنگ سلستین کم عیار معدن قلعه بلند ورامین

سلستین ماده اولیه تولید فلز استرانسیم است و کشور ما دارای ذخایر غنی از این ماده معدنی با ارزش است

پرعیار سازی کانسنگ سلستین کم عیار معدن قلعه بلند ورامین

هدی محمودی، دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه کاشان، hmahmoudi64@gmail.com

علی اکبر عبدالله زاده، استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه کاشان، abdzad@kashanu.ac.ir

امیر پازوکی، استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه لرستان، a_pazoki@yahoo.com

 چکیده :

سلستین ماده اولیه تولید فلز استرانسیم است و کشور ما دارای ذخایر غنی از این ماده معدنی با ارزش است. فلز استرانسیم به صورت کربنات، نیترات و کلرات در صنعت مصارف ویژه ای دارد که اغلب این مصارف در تکنولوژی های پیچیده است. برای آنکه بتوان از سلستین که سولفات استرانسیم است کربنات استرانسیم تولید کرد باید عیار استرانسیم در سنگ معدن در حد بالایی باشد (بالای 94 درصد). در حال حاضر سنگ معدن قلعه بلند ورامین، پس از طی مرحله سنگجوری با عیار 90 درصد به فروش می رسد. بدین ترتیب بخشی از معدن به عنوان سنگ کم عیار که در عین حال قسمتی از هزینه معدنکاری متعلق به آن است، در معدن انبار می گردد که بازار مصرفی نداشته و عیار آن به طور متوسط 78 درصد است. به منظور بررسی امکان تهیه محصولی با عیار بالای 94 درصد سولفات استرانسیم از نمونه کم عیار معدن که مناسب برای تهیه کربنات استرانسیم باشد آزمایش های پرعیار سازی با استفاده ازروش های ثقلی میز و مارپیچ و روش فلوتاسیون انجام شد. براساس مطالعات کانی شناسی و تجزیه شیمیایی، نمونه مورد آزمایش دارای عیار 52/76 درصد سولفات استرانسیم بوده و کلسیت، باریت و کوارتز به ترتیب تاخالصی های عمده آن هستند. نتایج پرعیارسازی به روش های ثقلی و فلوتاسیون نشان داد که بهترین نتیجه مربوط به روش فلوتاسیون می باشد و می توان محصولی با عیار 5/95 و بازیابی 67 درصد سولفات استرانسیم بدست آورد.

کلید واژه ها: سلستین، جدایش ثقلی، فلوتاسیون، کربنات استرانسیم، پرعیار سازی، معدن قلعه بلند

کلید واژه ها: تهران