تعیین شرایط بهینه برای عوامل موثر بر روی بازیابی مولیبدن در سلول­های پرعیارکنی اولیه مس مجتمع سونگون

بازیابی مولیبدن در سلول­های پرعیارکنی اولیه به عوامل زیادی بستگی دارد

تعیین شرایط بهینه برای عوامل موثر بر روی بازیابی مولیبدن در سلول­های پرعیارکنی اولیه مس مجتمع سونگون

علی جمال­زاده،کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

jamalzade@yahoo.com

عباس سام، دکتری فرآوری مواد معدنی از دانشگاه McGill کانادا 1374، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

Sam@mail.uk.ac.ir

اصغر باقریان، کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان، رئیس متالورژی تغلیظ مجتمع مس سونگون

چکیده :

بازیابی مولیبدن در سلول­های پرعیارکنی اولیه به عوامل زیادی بستگی دارد. از جمله این عوامل عبارتند از: نوع کف­ساز و کلکتور، کمک کلکتور گازوئیل و اندازه ذرات خوراک ورودی. تعیین شرایط بهینه برای این عوامل به گونه­ای که بازیابی بالای مولیبدن بدون کاهش بازیابی مس حاصل شود، اهمیت بسیاری دارد. برای انجام این کار، آزمایشاتی با شش عامل در سه سطح و یک عامل در دو سطح به روش فاکتوریلی طراحی شد. برای انجام این کار از نرم افزار DX7 استفاده شد. طرح آزمایش به دست آمده شامل 47 آزمایش بود. آزمایشات با شبیه سازی از سلول های پرعیارکنی اولیه اجرا شد. نتایج آزمایشات نشان داد که با کاهش اندازه ذرات خوراک ورودی، استفاده از کمک کلکتور گازوئیل، جایگزینی کلکتور Z6 با Z11، استفاده از کمک کلکتور X231 یا Flomin C4132، می­تواند بازیابی بالاتری از مس و مولیبدن نسبت به شرایط موجود در این سلول­ها بدست آورده شود.

کلید واژه ها: مجتمع سونگون، مولیبدن، کمک کلکتور

کلید واژه ها: کرمان