مقایسه اعتبار­سنجی کریگینگ همراه با روند بیرونی با کریگینگ عادی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

تخمین عمق سطح آب زیرزمینى همواره از اهمیت ویژه اى برخوردار است

مقایسه اعتبار­سنجی کریگینگ همراه با روند بیرونی با کریگینگ عادی

محسن یاوری، دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود،

m.yavari@mine.tus.ac.ir

محمد کنشلو، استادیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود،m.koneshloo@yahoo.com

ابوالقاسم کامکار روحانی، استادیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود،kamkarr@yahoo.com

 چکیده :

تخمین عمق سطح آب زیرزمینی همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش کسب اطلاعات معمول برای این کار برداشت عمق از پیزومتر ها می­باشد. روش های ژئوفیزیکی مانند روش مقاومت ویژه الکتریکی نیز به عنوان روش غیرمستقیم برای تکمیل اطلاعات استفاده می شوند. این روش ها معمولا در مقیاس های بزرگ دارای هزینه های نسبتا زیاد می باشند. اطلاعات مستقیم علیرغم دقت و صحت بالایی که در برآورد عمق دارند، به لحاظ تعداد در سطح محدود می باشند و به همین دلیل تخمین آنها در سایر نقاط از دقت کافی برخوردار نیست. استفاده از داده هایی از جنس دیگر که دارای همبستگی با متغیر هدف هستند و می­توانند اطلاعاتی در این خصوص در اختیار ما قرار دهند و بدست آوردن آنها هزینه کمتری دارد، می تواند به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار گیرند.از این رو توجه به روش هایی که بتوانند تاثیر هر دو متغیر را همزمان در نظر بگیرند، حائز اهمیت است. از بین این روش ها  می­توان به روش کریگینگ همراه با روند بیرونی، اشاره کرد. در این مطالعه داده های پیزومترهای موجود در منطقه دشت چناران مشهد، به عنوان داده های اصلی و داده های توپوگرافی موجود به عنوان داده های کمکی به کار گرفته شده اند.در پایان نیز نتایج حاصل از اعتبارسنجی روش به کار برده شده با روش تخمین کریگینگ معمولی مقایسه شده و مشاهده شده است که استفاده از روش کریگینگ همراه با روند بیرونی منجر به تخمین بهتری نسبت به روش کریگینگ معمولی شده است.

کلید واژه ها: گریگینگ همراه با روند بیرونی، اعتبار­سنجی، کریگینگ معمولی, تخمین سطح آب زیرزمینی.

کلید واژه ها: سایر موارد