تهیه نقشه پتانسیل کانی سازی مس با استفاده از شبکه عصبی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

یکى از کاربردهاى شبکه عصبى مصنوعى براى تهیه نقشه پتانسیل معدنى مس در محدوده برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ چهارگنبد در جنوب­غربى کرمان ارائه شده است.

تهیه نقشه پتانسیل کانی سازی مس با استفاده از شبکه عصبی

محمد شفاعتی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان shafaati289@gmail.com

حجت ا... رنجبر، دکتری سنجش از دور از دانشگاه دهلی هند،1996، عضو هیئت علمی دانشکاه شهید باهنر کرمانh.ranjbar@mail.uk.ac.ir

 چکیده :

یکی از کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی برای تهیه نقشه پتانسیل معدنی مس در محدوده برگه 1:100000 چهارگنبد در جنوب­غربی کرمان ارائه شده است. داده­های سنجش از دور، ژئوشیمی، ژئوفیزیک و زمین­شناسی برای تولید نقشه­های شاهد برای هدایت بردارهای ویژگی ورودی استفاده شدند. بردارهای ویژگی نشان دهنده موقعیت­های کانی­زایی شناخته شده می­باشند که به عنوان داده­های آموزشی مورد استفاده قرار گرفتند. شبکه عصبی به کار رفته یک مدل برای مشخص کردن پتانسیل کانی­زایی است که شامل کلاس­های بالا، متوسط، پایین و بسیار پایین می­باشد و می­تواند برای نشان دادن میزان مطلوبیت کانی­زایی مس در منطقه استفاده شود. این نقشه پتانسیل می­تواند به عنوان راهنمای اکتشاف برای بررسی­های زمینی تفصیلی آینده برای نهشته های مس جدید استفاده شود که می­تواند معیار مهمی برای کم کردن زمان اکتشاف و هزینه­ها در منطقه باشد. استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی برای طبقه­بندی تصویر در منطقه چهارگنبد نشان داد که یک شبکه عصبی با دو لایه میانی می­تواند مناطق مختلف منطقه را به خوبی کلاس­بندی کند.

کلید واژه ها: شبکه عصبی مصنوعی، کانی­زایی مس، نقشه­های شاهد، منطقه چهارگنبد

 

 

کلید واژه ها: کرمان